Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zveřejněných informací. Jakákoliv odpovědnost autora za materiální nebo duševní škody, které jsou způsobeny užitím nebo neužitím poskytnutých informací nebo použitím chybných či neúplných informací je zásadně vyloučena. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje bez předchozího oznámení změnit, rozšířit, smazat nebo přechodně či trvale ukončit zveřejnění části stránek nebo celého obsahu.

2. Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí stránky (hyperlinky), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, nabývá povinnost odpovědnosti autora platnost pouze v případě, že autor zná jejich obsah, a jestliže v případě nezákonného obsahu může technicky zabránit jejich používání. Autor výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazů nebyl patrný žádný ilegální obsah stránek, na které je odkazováno. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných nebo propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto důrazně distancuje od všech obsahů veškerých odkazovaných nebo propojených stránek, které byly po zveřejnění odkazu změněny. Toto platí pro všechny odkazy a linky umístěné ve vlastní internetové nabídce, stejně jako pro cizí příspěvky v knihách návštěvníků, diskusních fórech, seznamech odkazů, emailových seznamech a ve všech dalších formách databank zřízených autorem, do kterých je možný externí zápis. Za ilegální, chybný a neúplný obsah a především za škody vzniklé použitím či nepoužitím takto nabízených informací ručí výhradně poskytovatel stránek, na které se odkazuje, a ne osoba, která linkem na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské právo a právo k ochranným známkám

Autor dodržuje ve všech publikacích autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, video záběrů a textů, používá vlastní obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video záběry a texty, nebo využívá obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video záběry a texty nepotřebující licenci. Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a případně třetí osobou chráněné ochranné značky a známky neomezeně podléhají ustanovením platného práva k ochranným známkám a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Na základě pouhé zmínky nelze činit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Copyright na autorem zhotovené a uveřejněné objekty náleží výhradně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání těchto obrázků, grafik, zvukových dokumentů, video záběrů nebo textů v jiných elektronických či tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat

Pokud je v rámci internetové nabídky možnost zadat osobní nebo obchodní data (emailové adresy, jména, adresy), jsou tato data ze strany uživatele poskytována výslovně dobrovolně. Využití a zaplacení všech nabídnutých služeb je, pokud je to technicky možné a proveditelné, dovoleno i bez zadání těchto dat popřípadě při zadání anonymních dat nebo pseudonymu. Použití kontaktních dat jako adres, telefonních a faxových čísel nebo e-mailových adres zveřejněných v rámci impresa nebo v rámci srovnatelných údajů třetí osobou za účelem zaslání nevyžádaných informací není dovoleno. Právní kroky proti zasilatelům tzv. spamů jsou v případě porušení tohoto zákazu výslovně vyhrazeny.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Získávání dat prostřednictvím souboru cookie můžete zamezit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči. Chcete-li Google Analytics celkově zablokovat, doporučujeme Vám použití různých pluginů specifických pro Google Analytics, které existují pro různé prohlížeče. Více informací naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs&ref_topic=2919631

Google AdSense

Tato stránka používá Google AdSense, službu, jež umožňuje propojení na reklamní odkazy společnosti Google Inc. (“Google”). Google AdSense používá tzv. „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Google AdSense používá i tzv. Web Beacons (neviditelnou grafiku). Prostřednictvím těchto Web Beacons mohou být vyhodnoceny informace, jako např. návštěvnost na těchto stránkách.

Informace o využívání této webové stránky a dodávce reklamních formátů získané prostřednictvím cookies a Web Beacons (včetně Vaší IP adresy) jsou předávány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Tyto informace může společnost Google poskytnout svým smluvním partnerům. Google však nebude Vaši IP adresu slučovat s jinými Vámi uloženými daty.

Uživatel může používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči odmítnout, poskytovatel uživatele avšak upozorňuje, že nebude schopen plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním těchto stránek uživatelé souhlasí se zpracováním údajů získaných o nich společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat jako na část internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo odpovídají pouze částečně platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.