Impresum

Podmínky pro užívání stránek

(1) Obsah online nabídky: Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zveřejněných informací. Jakákoliv odpovědnost autora za materiální nebo duševní škody, které jsou způsobeny užitím nebo neužitím poskytnutých informací nebo použitím chybných či neúplných informací je zásadně vyloučena. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje bez předchozího oznámení změnit, rozšířit, smazat nebo přechodně či trvale ukončit zveřejnění části stránek nebo celého obsahu.

(2) Odkazy: U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí stránky (hyperlinky), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, nabývá povinnost odpovědnosti autora platnost pouze v případě, že autor zná jejich obsah, a jestliže v případě nezákonného obsahu může technicky zabránit jejich používání. Autor výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazů nebyl patrný žádný ilegální obsah stránek, na které je odkazováno. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných nebo propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto důrazně distancuje od všech obsahů veškerých odkazovaných nebo propojených stránek, které byly po zveřejnění odkazu změněny. Toto platí pro všechny odkazy a linky umístěné ve vlastní internetové nabídce, stejně jako pro cizí příspěvky v knihách návštěvníků, diskusních fórech, seznamech odkazů, emailových seznamech a ve všech dalších formách databank zřízených autorem, do kterých je možný externí zápis. Za ilegální, chybný a neúplný obsah a především za škody vzniklé použitím či nepoužitím takto nabízených informací ručí výhradně poskytovatel stránek, na které se odkazuje, a ne osoba, která linkem na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

(3) Autorská práva a ochranné známky: Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a případně třetí osobou chráněné ochranné značky a známky neomezeně podléhají ustanovením platného práva k ochranným známkám a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Na základě pouhé zmínky nelze činit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!

(4) Copyright: Všechna práva vyhrazena © 2016

(5) Uživatelský účet, heslo a bezpečnost: Jestliže některá ze služeb požaduje otevření uživatelského účtu, jste povinni do registračního formuláře vyplnit aktuální, úplné a správné údaje. Uživatelské jméno a heslo si můžete zvolit. Za udržení Vašeho hesla v tajnosti jste odpovědni výhradně sami. Neodpovídáme za škody, které vzniknou tím, že třetí osoba bez Vašeho vědomí užije Váš účet nebo Vaše heslo. Existuje možnost, že byste mohli ručit za ztráty, které nám nebo třetí straně vzniknou na základě užívání Vašeho účtu a Vašeho hesla. Není dovoleno užívat účet třetí osoby bez jejího svolení.

(6) Ochrana osobních údajů: Informace o nakládání s Vašimi osobními údaji si můžete přečíst v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je na stránce Ochrana osobních údajů.

(7) Právní účinnost vyloučení odpovědnosti: Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat jako na část internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo odpovídají pouze částečně platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.

Podmínky užití / vyloučení odpovědnosti

Obsah www.institut-vmv.cz slouží výhradně k orientaci. Obsažené informace v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem nebo lékařskou péči.

Při zdravotních problémech vždy vyhledejte lékaře, kterému důvěřujete. Nezahajujte, neměňte nebo neukončujte léčbu jednostranně. Obsah těchto stránek není určen ke stanovení diagnózy a nevytváří dostatečný základ pro výběr a užití léčebných metod.